Nasza oferta


Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkoli

DZIECI ZAGROŻONE ZABURZENIAMI ZACHOWANIA. PRACA W GRUPIE I INDYWIDUALIZACJA

Zapraszamy na warsztat wszystkich wychowawców i nauczycieli przedszkoli, którzy mając do czynienia z dziećmi zagrożonymi zaburzeniami zachowania poszukują rozwiązań, metod oraz pomocy dla swoich wychowanków. Warsztat cechuje się bardzo praktycznym podejściem do tematu. Zagadnienia: zagrożenia i przyczyny zaburzeń rozwoju dojrzałości emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym metody i formy pracy z dziećmi zagrożonymi zaburzeniami zachowania w tym szczególnie działania zmierzające do socjalizacji i integracji z grupą wskazówki do współpracy z rodziną dziecka nadpobudliwego i agresywnego gry...

więcej informacji

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ZGODNIE Z NOWYMI WYMAGANIAMI- WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Informujemy , iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy pracodawca jest zobowiązany co 4 lata do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie udzielania i pomocy przedmedycznej. Pracownicy po tym okresie powinni mieć odnowiony certyfikat potwierdzający ich umiejętności w tym zakresie. Zagadnienia: Akty prawne odnoszące się do obowiązku udzielania pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego na miejscu wypadku. Ocena podstawowych funkcji życiowych. Udrożnienie dróg oddechowych u dzieci przytomnych i nieprzytomnych. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych. Podstawowe zabiegi...

więcej informacji

SZTUKA DZIECIĘCA W PRZEDSZKOLU – INSPIRACJE MUZYCZNO – PLASTYCZNE

Kawałek materiału, włóczki, farby, stara gazeta, worek foliowy, muzyka, a może jeszcze coś co wcale nie wymaga wielkich przygotowań ze strony nauczyciela, a jest na miarę możliwości dzieci przedszkolnych i uatrakcyjni zajęcia? Zagadnienia: zapoznanie z niekonwencjonalnymi pomysłami na realizację interesujących zajęć; nabycie umiejętności pobudzania twórczości własnej nauczyciela i aktywności dzieci; nowatorskie techniki i narzędzia pracy z dziećmi w przedszkolu. Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

więcej informacji

CZYNNOŚCIOWE NAUCZANIE MATEMATYKI WG KONCEPCJI PROF. GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ – WSPOMAGANIE DZIECI W ROZWOJU DO SKUPIENIA UWAGI I ZAPAMIĘTYWANIA

Zagadnienia: prawidłowości , które warto znać przy wspomaganiu dzieci do skupienia uwagi i świadomym zapamiętywaniu; jak wspomagać dzieci w skutecznym opanowaniu wierszy na pamięć? program i metodyka; jak wspomagać rozwój pamięci wzrokowej? program i metodyka; jak wspomagać dzieci w zapamiętywaniu uporządkowanych informacji? program i metodyka; jak wspomagać dzieci w uważnym słuchaniu, wyłuskiwaniu i zapamiętywaniu ważnych informacji? program i metodyka; jak wspomagać dzieci w atrakcyjnym prezentowaniu siebie i obdarzaniu uwagą innych? program i metodyka . Czas...

więcej informacji

REALIZACJA IDEI EDUKACJI REGIONALNEJ W PRZEDSZKOLU

„Kto nie umie być patriotą swojej wsi, swojego miasta, ten nie jest zdolny do jakiegokolwiek patriotyzmu.” (Cyt. Stanisław Pajka) Edukacja regionalna jest formą kształcenia skierowaną do ludzi zamieszkujących określony region. Zawiera się w kształceniu ogólnym, jako jego integralna cześć. Jej głównym zadaniem jest, wprowadzenie dziecka w świat wartości i poczucia własnej tożsamości, przynależności do określonej grupy społecznej. Jest to wiedza o tym, skąd pochodzimy i jakie są nasze korzenie. Szkolenie z zakresu edukacji regionalnej w szkole...

więcej informacji

CZYNNOŚCIOWE NAUCZANIE MATEMATYKI WG KONCEPCJI PROF. GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ – DZIECIĘCA MATEMATYKA

Zagadnienia: trudności a niepowodzenia szkolne. Ich istota, przyczyny i mechanizmy. Przebieg procesu uczenia się dzieci w różnych obszarach działalności przedszkola; kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej; rytmy. przyczyna i skutek. przewidywanie następstw. klasyfikacja – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci – liczenie. Kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania. Dodawanie i odejmowanie oraz rozdzielanie po kilka mierzenie długości, ważenie, mierzenie płynów; układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

GRY I ZABAWY ROZŁADOWUJĄCE AGRESJĘ

Życie w ciągłej harmonii graniczy z utopią. Nie da się stworzyć grupy bez różnic zdań, poglądów i oczekiwań. Należy dążyć do tego, by poszczególni jej członkowie potrafili w sposób społecznie akceptowany wyrażać swoją odrębność, ewentualne niezadowolenie, a pozostali umieli odpowiednio na nie reagować. Aby to osiągnąć, należy dać dzieciom pedagogicznego wsparcia i pomóc im zrozumieć trudne sytuacje. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać w tym celu jedną z najbliższych dziecku formę aktywności –...

więcej informacji

JAK RADZIĆ SOBIE Z AGRESJĄ DZIECI W PRZEDSZKOLU?

Szkolenie zostało przygotowane dla Rad Pedagogicznych Szkół oraz Przedszkoli, a także indywidualnych odbiorców. Agresja i przemoc jest jedną z głównych bolączek, która dotyka zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i gimnazjalnym, z wiekiem zmienia jedynie swoje oblicze. Każdy nauczyciel, wychowawca powinien zostać wyposażony w konkretną wiedzę, umiejętności, a także narzędzia, które pozwolą mu skutecznie przeciwdziałać występowaniu zachowań agresywnych wśród dzieci i umiejętnie nawiązywać współpracę z domem rodzinnym tych uczniów. Zagadnienia: uświadomienie sobie mechanizmu powstawania zachowań agresywnych; zapoznanie się z...

więcej informacji

MOBBING W GRUPACH PRZEDSZKOLAKÓW – JAK USPRAWNIĆ PROCESY WYCHOWAWCZE

W ostatnich latach głośno mówi się o mobbingu w pracy. Niestety obecnie coraz częściej spotykamy się z mobbingiem w szkołach, na uczelniach, w grupach rówieśniczych. Jedna trzecia uczniów uważa się za ofiary rówieśniczej przemocy. Najczęściej jednak wcale nie jest to bicie czy znęcanie się w ramach szkolnej fali, lecz terror psychiczny – wyśmiewanie, wyszydzanie przez rówieśników. Ponieważ łatwiej jest zauważyć, że dziecko zostało pobite niż to, że jest szykanowane przez kolegów, dlatego taka sytuacja zwykle...

więcej informacji

DIAGNOZA I OBSERWACJA ZACHOWAŃ ORAZ EMOCJI DZIECKA. DOKUMENTACJA PRAKTYCZNA A WYMAGANIA PRAWA OŚWIATOWEGO

Zagadnienia: nabycie umiejętności wykorzystywania repertuaru narzędzi pedagogicznych w celu prawidłowej diagnozy; zobrazowanie cech rozwoju emocjonalno-społecznego charakterystycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym; nabycie wiedzy na temat stanów emocjonalnych dziecka; zapoznanie z repertuarem gier, ćwiczeń oraz zabaw przydatnych do obserwacji dziecka; pogłębienie wiedzy i umiejętności rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka na zajęciach w przedszkolu. Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

więcej informacji