Nasza oferta


Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

BUDOWANIE WIZERUNKU PRZEDSZKOLA

Samorządy lokalne od pewnego już czasu dostrzegają fakt, że przy rozwiązywaniu problemów lokalnych, promocji regionu, kontaktach międzynarodowych, należy nawiązywać ścisłą współpracę z oświatą. Tworzona jest lokalna polityka oświatowa, do współpracy zapraszane są wyróżniające się, aktywne placówki. Zapraszamy na warsztat osoby odpowiedzialne za promocję przedszkola, poszukujące odpowiedzi na pytania, jak najefektywniej promować swoją placówkę? Jak kształtować swój zewnętrzny wizerunek? Jak budować atrakcyjne przedszkole? Jak przyciągać nowych kandydatów? Zagadnienia: strategie badania wizerunku przedszkola; sposoby kreowania pozytywnego wizerunku przedszkola;...

więcej informacji

BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI STARE PROBLEMY – NOWE ROZWIĄZANIA

Jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed nauczycielem – wychowawcą, jest budowanie nie tylko udanej grupy wychowawczej w klasie, ale również integrowanie i nawiązywanie współpracy z rodzicami i opiekunami uczniów. Na tym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje użyteczne narzędzia służące diagnozowaniu rodziców, badaniu ich potrzeb, pedagogizacji, a także scenariusze spotkań. Dodatkowo każdy nauczyciel pozna sposoby budowania własnego autorytetu przed współczesnym rodzicem. Zagadnienia: poznanie zasad efektywnej komunikacji międzyludzkiej; wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych; prezentacja pomysłów na prowadzenie spotkań...

więcej informacji

RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA – JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI RODZICÓW

Głównym celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności nauczyciela, który niejednokrotnie budując współpracę z rodzicami napotyka na wiele trudności przejawiających się w postawie, komunikacji, aktywności rodziców swoich uczniów. Warto, aby każdy nauczyciel wiedział, jakie pułapki na niego czyhają np. ze strony rodzica agresywnego, nieufnego, pretensjonalnego lub manifestującego poczucie własnej wyższości. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka i opiera się o doświadczenia, a także rzetelną wiedzę pedagogiczno – psychologiczną. Zagadnienia: poznanie wybranych stylów i technik komunikowania się z rodzicem;...

więcej informacji

POZYSKIWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA PRZEDSZKOLI

Zagadnienia: rodzaje funduszy strukturalnych pozyskiwanych z Unii Europejskiej; co to jest Europejski Fundusz Społeczny? sektorowy Program Operacyjny Rozwoju zasobów Ludzkich; przygotowanie projektu EFS; praktyczne przygotowanie wniosku aplikacyjnego; etapy oceny projektów. Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 80 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie

więcej informacji

DYREKTOR Z KLASĄ! – TRENING

We współczesnym świecie edukacji, podobnie jak w biznesie liczą się osiągane rezultaty oraz metody, które są stosowane, aby je osiągnąć. Nie sposób jednak mówić o sukcesie bez uwzględnienia ludzi, którzy na ten sukces wspólnie pracują, dążąc do postawionym im celów. Jednak osiąganie tych celów często utrudniają skomplikowane i trudne wymagania, jakie towarzyszą pełnieniu funkcji szefa. Zagadnienia: ćwiczenia w zakresie kreowania własnego wizerunku, skuteczne techniki umożliwiające poznanie cech i możliwości pracowników, ćwiczenie osobistych umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na...

więcej informacji

SKUTECZNA AUTOPREZENTACJA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Zapraszamy na nie wszystkich tych, którzy pragną bardziej świadomie i profesjonalnie wykorzystywać swoje zdolności w celu budowania własnego autorytetu, a także radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy. Zagadnienia: uświadomienie sobie mocy pierwszego wrażenia i powitania, poszerzenie zdolności interpersonalnych oraz intrapersonalnych, rozpoznanie w sobie zdolności wywierania wrażenia na innych – ćwiczenia, rozwinięcie umiejętności efektywnej autoprezentacji jako nauczyciel – ćwiczenia, poznanie technik autoprezentacyjnych, zalet i zagrożeń w ich stosowaniu.  Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych Cena szkolenia: 50...

więcej informacji

BUDOWANIE AUTORYTETU NAUCZYCIELA

Jak mówić, żeby nas słuchali? Jak słuchać, żeby zrozumieć? Jak pracować skutecznie i bezpiecznie? Dużo zależy od tego, jakim autorytetem, poważaniem, cieszy się nauczyciel wśród uczniów i rodziców. Szkolenie to przeznaczone jest dla nauczycieli chcących zbudować pozytywny wizerunek siebie jako nauczyciela, wychowawcy, przewodnika jednym słowem profesjonalisty. Zagadnienia: rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, poszerzenie kompetencji w zakresie udanej współpracy z rodzinami uczniów i wychowanków, doskonalenie umiejętności pracy pod presją czasu i stresu, ukazanie...

więcej informacji

PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Sytuacje kryzysowe to nie zawsze wielkie katastrofy i nieszczęścia, ale też drobne niedopatrzenia, pomyłki, a nawet plotki, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Kryzysy wymuszają szybkie decyzje, nierzadko w warunkach presji czasu. Natychmiast dostrzega je otoczenie – w tym szczególnie media i środowisko rodziców. Otoczenie domaga się informacji i ponagla do działania. Nietrudno wówczas o podjęcie błędnej decyzji. W konsekwencji placówka traci wypracowany dotąd wizerunek, wiarygodność oraz zaostrza relacje z otoczeniem. Sprawne rozwiązanie sytuacji kryzysowej...

więcej informacji

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób występujących publicznie lub planujących tego typu aktywność zawodową. Szczególnie zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, wizytatorów, doradców metodycznych, szkolnych liderów WDN. Uczestnicy szkolenia poznają korzyści skutecznej autoprezentacji. Poznają jakie cechy charakteryzują dobrą autoprezentację. Zapoznają się z różnymi sposobami dopasowywania treści oraz formy wystąpień do danego audytorium. PREZENTER, czyli przełamywanie barier komunikacyjnych: uczestnicy nauczą się budować stan pewności siebie w wystąpieniach publicznych, nauczą się redukować niepożądany stres oraz tremę, nauczą się zapobiegać podstawowym problemom związanym z...

więcej informacji

DYREKTOR Z KLASĄ! BUDOWANIE WIZERUNKU DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Każda z tych ról wymaga doskonalenia innych umiejętności. Zapraszamy na warsztat stworzony specjalnie dla dyrektorów placówek oświatowych, na którym poznają Państwo sposoby wzmacniania pozycji dyrektora, budowania autorytetu wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz w środowisku lokalnym. Zagadnienia: analiza własnego stylu komunikowania się – jak dobrze wypaść, zabierając głos na forum, zapoznanie z technikami negocjacji i mediacji, rozwijanie umiejętności diagnozowania potrzeb Rady Pedagogicznej jako grupy, doskonalenie umiejętności skutecznego motywowania siebie i innych. Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych Cena...

więcej informacji