Nasza oferta


Nasz zespół

Anna Stalmach-Tkacz – edukator oświaty, nauczyciel, logopeda dziecięcy. Autorka bajek dla dzieci i licznych publikacji naukowych. Interesuje się biblioterapią i w tym zakresie współpracuje z nauczycielami, tworząc autorskie bajki terapeutyczne. Zajmuje się profesjonalnie zagadnieniami inteligencji emocjonalnej – stworzyła pierwszy w Polsce zbiór 180 scenariuszy zajęć dla dzieci. Interesuje się analizą rysunku dziecka. Współtwórca placówek szkoleniowych, wykładowca na konferencjach metodycznych. Od 2008r. wojewódzki promotor nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, ekspert do spraw nowych rozwiązań prawnych, lider ramowych planów nauczania, autorka aplikacji komputerowych wspomagających nadzór pedagogiczny, obserwację, diagnozę i monitorowanie podstawy programowej, współautorka podręczników dla dzieci, programów nauczania oraz materiałów i narzędzi wspomagających pracę nauczycieli.

 

Karina Mucha – filolog polski, literaturoznawca, bada literaturę dziecięcą i młodzieżową. Prowadzi zajęcia z technologii medialno- informacyjnej dla przyszłych nauczycieli. Uczy obcokrajowców języka polskiego, sama zna trzy języki obce. Jest koordynatorem programowym Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Zachęca wszystkich do czytania od najmłodszych lat. W wolnych chwilach czyta książki i zwiedza świat.

 

Joanna Piećko-Szopińska - pedagog z ponad 20 letnim doświadczeniem – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, egzaminator OKE. Dyrektorka szkoły, szefowa zespołu, która stawia na innowacyjność, współpracę i rozwój w edukacji. Coach osobisty i zawodowy wspierający osoby w procesie zmiany i w rozwoju, bo „można inaczej” i warto mieć „plan B”.  Absolwentka m.in. psychologii menedżerskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, edukatorka, trenerka i szkoleniowiec, absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oddz. w Katowicach na kierunku Coaching i mentoring. Prowadzi wiele szkoleń o różnorodnej tematyce m.in. w dziedzinie prawa oświatowego i jego stosowania w praktyce, o wypracowaniu ciekawych rozwiązań dla szkół w celu ich rozwoju, w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkół i przedszkoli, pracy zespołowej, w rozwiązywaniu problemów, w obszarze współpracy z rodzicami. Udziela indywidualnego wsparcia z zastosowaniem metod coachingowych i mentoringowych w obszarach osobistych i zawodowych.

 

Łucja Skrzypiec – logopeda,  pedagog, terapeuta Metody Krakowskiej, nauczyciel akademicki. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w szkole podstawowej, przedszkolach, poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci, między innymi poprzez wczesną naukę czytania. Współpracowała przy realizacji trzech ogólnopolskich projektów badawczych z Akademią Świętokrzyską – „Badanie stopnia przygotowania sześciolatków do nauki szkolnej”, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie – „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków” oraz Instytutem Badań Edukacyjnych – „Polska mówi”. Prowadzi szkolenia dla logopedów i nauczycieli. Jest założycielką grupy wsparcia nauczycieli pracujących metodą prof. J. Cieszyńskiej, autorką innowacji pedagogicznych i publikacji logopedycznych.

 

Sylwia Tkocz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, dyrektor szkoły ponadpodstawowej, realizatorka wielu programów dla szkoły finansowanych ze środków EFS, lider   w realizowaniu programów ERASMUS+ - dla uczniów oraz nauczycieli.  Praktyk – przekładający zapisy Prawa Oświatowego na realną sytuację polskiej szkoły. Otwarta na nowości edukacyjne i poszukująca nowych ciekawych rozwiązań w pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz profilaktycznej z uczniem i jego funkcjonowaniem w środowisku szkolnym. Entuzjastka i promotor szkolnictwa technicznego i zawodowego.

 

Irena Świerczyńska - pedagożka, andragożka, edukatorka wychowania seksualnego, coach, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, obecnie dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie. W ciągu dwudziestu siedmiu lat pracy zawodowej konsekwentnie działająca na rzecz wypracowywania wysokiej jakości standardów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówkach  edukacyjnych. W latach 2000 - 2013 liderka pedagogów i psychologów szkolnych, doradczyni  metodyczna, autorka i realizatorka wielu projektów oraz programów profilaktycznych i wychowawczych. Aktywnie wspierająca jakość pracy specjalistów w prowadzonej przez siebie placówce - m.in. wprowadziła superwizję grupową jako obowiązkową formę wspomagania specjalistów - terapeutów, psychoterapeutów i socjoterapeutów.
W obszarze rozwoju placówki skupiona na doskonaleniu kompetencji  na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin oraz dzieci z zaburzonym zachowaniem. Zainteresowana poszukiwaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi  i młodzieżą ,  dostosowanych do współczesnych wyzwań edukacyjno-wychowawczych. Organizatorka i wykładowca licznych konferencji metodycznych. 

 

Anna Król - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

 

Marcin Paks – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie. No co dzień używa TIK i poszukuje nowych standardów dla edukacji, z zachowaniem efektywnych i sprawdzonych już metod, zwolennik odwracania wszystkiego, a zwłaszcza lekcji. Ekspert Szkoły z klasą 2.0, edukator, felietonista, bloger, członek grupy Superbelfrzy RP. Pasjonat mobilnych rozwiązań, a zwłaszcza wykorzystania smartfona w edukacji i rozszerzonej rzeczywistości. Twórca aktywnej metody symulacji w sieci – Drama On-line. Współorganizator konferencji dla innowacyjnych nauczycieli Eduzmieniacze.

 

Sebastian Kazek – dyplomowany ratownik medyczny, posiadający certyfikat instruktorski Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie BLS/AED. Absolwent Uniwerytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – pedagog resocjalizacji. Instruktor programu Golden Five realizowanego przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagocznej w Warszawie w ramach rządowego programu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej “Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Od kilku lat aktywnie prowadzi zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach, przedszkolach i ośrodkach nauki jazdy.