Nasza oferta


OBSERWACJA JAKO HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA ZGODNIE Z NOWĄ REFORMĄ OŚWIATY

Szkolenie jest skierowane do osób sprawujących nadzór pedagogiczny w placówkach działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem członków Rad Pedagogicznych.
Zagadnienia:

  • organy nadzoru pedagogicznego, ich zadania i kompetencje w świetle obowiązującego prawa oświatowego;
  • co należy rozumieć pod pojęciem „nadzór pedagogiczny”?
  • zadania nadzoru pedagogicznego określone w rozporządzenia MENiS;
  • co to jest hospitacja – jej rodzaje, funkcje, sposoby dokumentowania;
  • planowanie hospitacji diagnozującej – konstruowanie arkusza hospitacji.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia: 48 zł od osoby
Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie