Nasza oferta


Specjalista ICT w edukacji szkolnej

Projekt „Specjalista ICT w edukacji szkolnej” skierowany był do nauczycieli z województwa ślą­skiego, którzy chcieli pełniej zaspokoić potrzeby edukacyj­ne uczniów, wykorzystując w procesie nauczania-uczenia się nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Celem głównym projektu było przystosowanie kwalifikacji zawodo­wych 90 nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego oraz upowszechnienie wśród 900 pracowników kadr sys­temu oświaty (w tym 90 pracowników administracji oświatowej) kształcenia opartego o ICT. Po zakończeniu projektu nauczyciele znali zasady działania platformy edukacyjnej, narzędzi i aplikacji multimedialnych, będą też wiedzieli, jakie możliwości dydaktyczne stwarzają ww. narzędzia, a co najważniejsze będą po­trafili wykorzystywać te narzędzia w pracy dydaktycznej z dziećmi. Dodatkowo udział w projekcie pozwolił na wzrost motywacji na­uczycieli do kształcenia i doskonalenia się.

W projekcie zastosowaliśmy jeden z najbardziej efektyw­nych modeli nauczania, którego postawą było ICT. W tym modelu proces uczenia się był podzielony na szkolenia trady­cyjne oraz zdalne. Zajęcia były w całości prowadzone i monitorowane przez opiekuna grupy i pozwalają na praktyczne wykorzystanie poznanych podczas szkoleń narzędzi (blended learning).

Proces realizacji projektu podzielony został na 4 moduły. Każdy uczestnik wziął w sumie udział w 64 godzinach zajęć stacjonarnych i 64 godzinach zajęć w systemie e-learningowym (zdalne nauczanie). Projekt został zakończony egzaminem, podczas którego uczestnicy przedstawili przygotowane przez siebie lekcje e-learningowe.

Projekt był realizowany w okresie od maja 2011 r. do kwietnia 2012 r.