Nasza oferta


Zarządzanie przedszkolem

OBSERWACJA JAKO HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA ZGODNIE Z NOWĄ REFORMĄ OŚWIATY

Szkolenie jest skierowane do osób sprawujących nadzór pedagogiczny w placówkach działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem członków Rad Pedagogicznych. Zagadnienia: organy nadzoru pedagogicznego, ich zadania i kompetencje w świetle obowiązującego prawa oświatowego; co należy rozumieć pod pojęciem „nadzór pedagogiczny”? zadania nadzoru pedagogicznego określone w rozporządzenia MENiS; co to jest hospitacja – jej rodzaje, funkcje, sposoby dokumentowania; planowanie hospitacji diagnozującej – konstruowanie arkusza hospitacji. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena...

więcej informacji

METODA PROFILU NARZĘDZIEM SAMOOCENY PLACÓWKI

Zagadnienia: znaczenie metody profilu w ewaluacji pracy szkoły oraz całego nadzoru; etapy budowania profilu przedszkola; podział obowiązków i zdań – organizacja pracy; praktyczne rozwiązania i narzędzia w procesie tworzenia profilu przedszkola; metoda profilu i jej znaczenie w procesie planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia dla grup zbieranych: 50 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.

więcej informacji

PRACA Z RAPORTEM PO EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Zagadnienia: Analiza wniosków z badań zewnętrznych oraz ich wykorzystanie w praktyce Diagnoza potrzeb szkoły w świetle wymagań nadzoru i wniosków z ewaluacji Wypracowanie Planu Wspomagania Placówki Monitorowanie i analiza procesów przebiegających w szkole jako przygotowanie do kolejnych badań zewnętrznych. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia dla grup zbieranych: 49 zł od osoby Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie

więcej informacji

EWALUACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA W PLACÓWCE

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Zagadnienia: strategie działania placówki w oparciu o standardy i wymagania – nowy nadzór pedagogiczny wypracowanie własnych wskaźników i kryteriów w odniesieniu do tych wymagań, planowanie pracy przez nauczycieli organizacja ewaluacji pracy, wybór zagadnień dziedzin, odniesienie się do celów działania placówki, specyfiki jej pracy. EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zagadnienia: analiza mocnych i słabych stron szkoły pod kątem wymagań nadzoru pedagogicznego przygotowanie dokumentacji placówki jako źródła informacji obszary ewaluacji w świetle pytań ankietowych, przygotowanie nauczycieli do efektywnego...

więcej informacji

NAUCZYCIEL NA PRAWACH FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO – PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników organów prowadzących szkoły. W jego trakcie uczestnicy zdobędą informacje dotyczące: aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego, informacji, kiedy funkcjonariusz publiczny może być podmiotem przestępstw kodeksowych, między innymi korupcji, poświadczania nieprawdy, ujawnienia tajemnicy. Zagadnienia: pojęcie funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną; akty prawne regulujące prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego; prawa obywateli w urzędzie; standardy etyki; szczególne zasady odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za...

więcej informacji

JAK TWORZYĆ KONCEPCJĘ PRACY PLACÓWKI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NOWEGO NADZORU?

Zapraszamy wszystkich dyrektorów placówek oświatowych oraz rady pedagogiczne szkół, przedszkoli , a także innych typów placówek na szkolenie, którego celem jest wspólne opracowanie koncepcji pracy odzwierciedlającej w najbardziej realny i profesjonalny sposób plany i działania jakie towarzyszą pracy nauczycieli, rodziców i uczniów. Szkolenie pozwoli Państwu na rzeczowe, merytoryczne i efektywne wypracowanie wszystkich elementów koncepcji jak również umożliwi konsultację specjalisty w tym zakresie. Zagadnienia: podstawy prawne i merytoryczne tworzenia koncepcji pracy placówki. obszary i wymagania koncepcji...

więcej informacji

JAK ZBUDOWAĆ W PRZEDSZKOLU SYSTEM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ – WARSZTAT DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Zagadnienia: strategie działania przedszkola w oparciu o standardy i wymagania – nowy nadzór pedagogiczny; wypracowanie własnych wskaźników i kryteriów w odniesieniu do tych wymagań, koniecznym zadaniem przedszkola w celu zaplanowania działań nauczyciela i ucznia. planowanie pracy przez nauczycieli w oparciu o nowe wymagania , w tym wymagania egzaminacyjne i nową podstawę programową; ewaluacja pracy nauczyciela jako odniesienie się do planowania pracy przedszkola oraz sprawdzenie efektywności i prawidłowości celów pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.; organizacja ewaluacji pracy przedszkola, wybór zagadnień...

więcej informacji

POMAGANIE MĘCZY? WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY NAUCZYCIELA

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy pracując z ludźmi zaczynają odczuwać zmęczenie i wyczerpanie. W trakcie kursu dowiedzą się, jak skutecznie przeciwdziałać skutkom przeciążenia pracą. Sprawdzą poziom własnego wypalenia zawodowego i otrzymają szansę oraz fachową pomoc w planowaniu zmian dotyczących zmęczenia pracą. Zagadnienia: diagnoza stopnia wypalenia zawodowego – test, analiza czynników wypalenia zawodowego, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz wykorzystania technik asertywności, diagnoza indywidualnego poziomu stresu – test, nauka organizacji i świadomego planowania czasu w...

więcej informacji

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI

Szkolenie jest przeznaczone dla czynnych nauczycieli, w szczególności – mianowanych i dyplomowanych, dla dyrektorów szkół, nauczycieli – członków komisji dyscyplinarnych. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z aktami prawnymi regulującymi sprawy odpowiedzialności, z procedurami, które obowiązują w przypadku prowadzenia takiego postępowania. Zagadnienia: akty prawne regulujące sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli: ustawa o systemie o światy, ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, rozporządzenie o postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do nauczycieli; Co to znaczy – etyka zawodu nauczyciela?; Czy nauczycielom...

więcej informacji

DYREKTOR PRZEDSZKOLA – PRACODAWCA, ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z funkcjonowaniem szkoły i placówki jako zakładu pracy, oraz obowiązkami pracodawcy określonymi w aktualnych, a także znowelizowanych przepisach prawa pracy oraz przepisach oświatowych. Zostaną przedstawione zadania dyrektora szkoły wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy Karta Nauczyciela – zadania związane: z organizacją pracy szkoły, z realizacją obowiązku szkolenia i obowiązku nauki dzieci oraz młodzieży, z prowadzeniem polityki kadrowej, a także pełnieniem funkcji organu nadzoru pedagogicznego. Zagadnienia: podstawy prawne funkcjonowania przedszkola,...

więcej informacji