Nasza oferta


Zarządzanie szkołą lub placówką

PRACA Z RAPORTEM PO EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Zagadnienia: Analiza wniosków z badań zewnętrznych oraz ich wykorzystanie w praktyce Diagnoza potrzeb szkoły w świetle wymagań nadzoru i wniosków z ewaluacji Wypracowanie Planu Wspomagania Placówki Monitorowanie i analiza procesów przebiegających w szkole jako przygotowanie do kolejnych badań zewnętrznych. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

więcej informacji

EWALUACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA W PLACÓWCE

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Zagadnienia: strategie działania placówki w oparciu o standardy i wymagania – nowy nadzór pedagogiczny wypracowanie własnych wskaźników i kryteriów w odniesieniu do tych wymagań, planowanie pracy przez nauczycieli organizacja ewaluacji pracy, wybór zagadnień dziedzin, odniesienie się do celów działania placówki, specyfiki jej pracy. EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zagadnienia: analiza mocnych i słabych stron szkoły pod kątem wymagań nadzoru pedagogicznego przygotowanie dokumentacji placówki jako źródła informacji obszary ewaluacji w świetle pytań ankietowych, przygotowanie nauczycieli do efektywnego...

więcej informacji

JAK ZBUDOWAĆ W SZKOLE SYSTEM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ – WARSZTAT DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Zagadnienia: strategie działania szkoły w oparciu o standardy i wymagania – nowy nadzór pedagogiczny; wypracowanie własnych wskaźników i kryteriów w odniesieniu do tych wymagań, koniecznym zadaniem szkoły w celu zaplanowania działań nauczyciela i ucznia. Zorganizowanie tej współpracy w szkole; planowanie pracy przez nauczycieli w oparciu o nowe wymagania , w tym wymagania egzaminacyjne i nową podstawę programową; ewaluacja pracy nauczyciela jako odniesienie się do planowania pracy szkoły oraz sprawdzenie efektywności i prawidłowości celów pracy dydaktycznej i wychowawczej...

więcej informacji

JAK TWORZYĆ KONCEPCJĘ PRACY PLACÓWKI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NOWEGO NADZORU?

Zapraszamy wszystkich dyrektorów placówek oświatowych oraz rady pedagogiczne szkół, przedszkoli , a także innych typów placówek na szkolenie, którego celem jest wspólne opracowanie koncepcji pracy odzwierciedlającej w najbardziej realny i profesjonalny sposób plany i działania jakie towarzyszą pracy nauczycieli, rodziców i uczniów. Szkolenie pozwoli Państwu na rzeczowe, merytoryczne i efektywne wypracowanie wszystkich elementów koncepcji jak również umożliwi konsultację specjalisty w tym zakresie. Zagadnienia: podstawy prawne i merytoryczne tworzenia koncepcji pracy placówki. obszary i wymagania koncepcji...

więcej informacji

OBSERWACJE I POMIARY PEDAGOGICZNE W SZKOLE JAKO REALIZACJA ZALECEŃ NOWEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zagadnienia: wymagania zawarte w aktach prawnych-analiza obowiązków nauczycieli i wychowawców; warunki i zasady prowadzenia obserwacji i pomiaru w czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć szkolnych; narzędzia pomiaru i diagnozy pedagogicznej wartościowe z punktu widzenia praktyki szkolnej; włączanie rodziców i opiekunów proces obserwacji ucznia. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie

więcej informacji

WYPALENIE ZAWODOWE Z PERSPEKTYWY NAUCZYCIELA I PEDAGOGA SZKOLNEGO – ROZPOZNAWANIE, REAGOWANIE I PROFILAKTYKA

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla nauczycieli, którzy świadomi konsekwencji ZWZ dla pracy zawodowej i życia osobistego chcą nabyć umiejętności niezbędnych w jego profilaktyce, jak i dla osób rozpoznających u siebie objawy wypalenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Zagadnienia: fakty i mity dotyczące procesu wypalenia zawodowego, fazy rozwoju ZWZ specyfika wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela i pedagoga szkolnego zewnętrzne (organizacyjne) i wewnętrzne (osobiste) czynniki wpływające na rozwój ZWZ indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem w pracy...

więcej informacji

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM W DOKUMENTACJI I PRAKTYCE

Zapraszamy na szkolenie na które warto przynieść możliwie znaczna część swojej dokumentacji i dowiedzieć się co należy zmienić czego wcale nie trzeba robić a co tak na prawdę trzeba stworzyć na nowo. Zagadnienia: oceniania planowania pracy dydaktycznej dopuszczania i budowy programów monitorowania podstawy programowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizacji zajęć dodatkowych Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie

więcej informacji

METODA PROFILU NARZĘDZIEM SAMOOCENY SZKOŁY

Zagadnienia:  znaczenie metody profilu w ewaluacji pracy szkoły oraz całego nadzoru; etapy budowania profilu szkoły; podział obowiązków i zdań – organizacja pracy; praktyczne rozwiązania i narzędzia w procesie tworzenia profilu szkoły; metoda profilu i jej znaczenie w procesie planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej. Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych Cena szkolenia dla rad pedagogicznych liczących powyżej 20 osób: cena ustalana indywidualnie.

więcej informacji

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI

Szkolenie jest przeznaczone dla czynnych nauczycieli, w szczególności – mianowanych i dyplomowanych, dla dyrektorów szkół, nauczycieli – członków komisji dyscyplinarnych. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z aktami prawnymi regulującymi sprawy odpowiedzialności, z procedurami, które obowiązują w przypadku prowadzenia takiego postępowania. Zagadnienia: akty prawne regulujące sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli: ustawa o systemie o światy, ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, rozporządzenie o postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do nauczycieli; Co to znaczy – etyka zawodu nauczyciela?; Czy nauczycielom...

więcej informacji

DYREKTOR SZKOŁY – PRACODAWCA, ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z funkcjonowaniem szkoły i placówki jako zakładu pracy, oraz obowiązkami pracodawcy określonymi w aktualnych, a także znowelizowanych przepisach prawa pracy oraz przepisach oświatowych. Zostaną przedstawione zadania dyrektora szkoły wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy Karta Nauczyciela – zadania związane: z organizacją pracy szkoły, z realizacją obowiązku szkolenia i obowiązku nauki dzieci oraz młodzieży, z prowadzeniem polityki kadrowej, a także pełnieniem funkcji organu nadzoru pedagogicznego. Zagadnienia: podstawy prawne funkcjonowania szkoły/placówki jako...

więcej informacji