Nasza oferta


Zmiany prawo oświatowe 2019

2 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 5 rozporządzenie MEN z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 3 stycznia 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/5/1

 

23 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 136 rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – wchodzi w życie 24 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 6 i § 7 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/136/1

 

24 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 141 obwieszczenie MZ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/141/1

 

25 stycznia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 148 rozporządzenie MKiDN z dnia 23 stycznia 2019  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 26 stycznia 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/148/1

 

8 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 249 rozporządzenie MEN z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wchodzi w życie 9 lutego 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/249/1

 

12 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 267 rozporządzenie RM z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – weszło w życie 13 lutego 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/267/1

 

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 311 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – dotyczy szkół przekształconych - w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/311/1

 

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 316 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego– wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/316/1

 

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 318 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego organizacji roku szkolnego  – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/318/1

 

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 319 rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – dotyczy szkół przekształconych - w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/319/1

 

19 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 320 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego - wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/320/1

 

20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 321 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/321/1

 

20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 322 rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach – dotyczy szkół nieprzekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/322/1

 

20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 323 rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/323/1

 

20 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 325 rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/325/1

 

26 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 373 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/373/1

 

26 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 373 rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – dotyczy szkół nieprzekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/372/1

 

28 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 391 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/391/1

 

28 lutego 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 396 rozporządzenie MZ z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia – weszło w życie 1 marca 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/396/1

 

1 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 402 rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – dotyczy szkół nieprzekształconych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/402/1

 

5 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 413 rozporządzenie MEN z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego  – dotyczy szkół przekształconych – wchodzi w życie głównie 1 września 2019 r. z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a i pkt 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/413/1

 

5 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 418 obwieszczenie MRPiPS z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MPIPS w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/418/1

 

5 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 419 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – wchodzi w życie 30 marca 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/419/1

 

11 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 465 rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – wchodzi w życie 27 marca z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 9 oraz § 1 pkt 4 i 6, które wchodzą w życie z 1 września 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/465/1

 

15 marca 2019 r. opublikowano  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.2019 - poz. 502) - wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/502

 

21 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 534 ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/534/1 1) art. 93 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (odesłanie do Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące podmiotów, pod opieką których może być realizowany eksperyment pedagogiczny) - wchodzi w życie 1.04.2019 r; 2) art. 97 ww. ustawy wprowadza zmianę w art. 1 pkt 21 lit a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (jest to zmiana art. 45 ust. 3 PO, która wchodzi w życie 1.09.2019 r.; jest to uwzględnienie zmiany, o której mowa w pkt 1) - wchodzi w życie 1.04.2019 r.

 

25 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 554  rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji – wchodzi w życie 26 marca 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/554/1

 

27 marca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 574  rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. – wchodzi w życie 1 kwietnia 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/574/1

 

28 marca 2019 r. opublikowano w M. P. – poz. 276  obwieszczenie MEN z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/276

 

1 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 607 rozporządzenie MKiDN z dnia 27 marca 2019 r.  rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru – wchodzi w życie 2 kwietnia 2019 r.z mocą od 1 stycznia 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/607/1

 

1 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 608 rozporządzenie MKiDN z dnia 26 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – wchodzi w życie 2 kwietnia 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/608/1

 

2 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 625 rozporządzenie MEN z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – wchodzi w życie 3 kwietnia 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/625/1

 

2 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 626 rozporządzenie MEN z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – wchodzi w życie 3 kwietnia 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/626/1

 

4 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 639 rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/639/1

 

8 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 644 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/644/1

 

8 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 652 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/652/1

 

10 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 666 rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw - wchodzi w życie 25 kwietnia 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/666/1

 

12 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 685 rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – dotyczy szkół przekształconych - wchodzi w życie 27 kwietnia 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/685/1

 

12 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 686 rozporządzenie MKiDN z dnia 9 kwietnia 2019 r.  rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych – weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 11 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/686/1

 

15 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 691 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – wchodzi w życie 29 kwietnia 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/691/1

 

17 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 717 rozporządzenie MKiDN z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/717/1

 

19 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 730 Ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – wchodzi w życie (w większości) 3 maja 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/730/1

19 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 732 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych – wchodzi w życie (w większości) 20 kwietnia 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/732/1

 

26 kwietnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 761 Ustawę z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe – wchodzi w życie 27 kwietnia 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/761/1

 

17 maja 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 932  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 - wchodzi w życie 18 maja 2019 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/932/D2019000093201.pdf

 

17 maja 2019 opublikowano w Dz. U. - poz.928 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego - wchodzi w życie 31 maja 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/928/D2019000092801.pdf

 

28 maja 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 991 rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/991/1

 

4 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1033 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1033/1

 

5 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1040  obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1040

 

6 czerwca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1045 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - weszło w życie z dniem 7 czerwca 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1045/1

 

11 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1078 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – wchodzi w życie 12 września 2019 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1078/D2019000107801.pdf

11 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 – wchodzi w życie 12 czerwca 2019 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1075/D2019000107501.pdf

 

12 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1094 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – wchodzi w życie 13 czerwca 2019 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1094/D2019000109401.pdf

 

12 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1093 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – wchodzi w życie 13 czerwca 2019 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1093/D2019000109301.pdf

 

12 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1087 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych – wchodzi w życie 13 czerwca 2019 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1087/D2019000108701.pdf

 

17 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1121 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie 18 czerwca 2019 r. - dotyczy szkół przekształconych, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1121/1

 

17 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1122 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie 18 czerwca 2019 r. - dotyczy szkół nieprzekształconych, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1122/1

 

19 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1148 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1148/1

 

27 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1194 rozporządzenie RM z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki  – wchodzi w życie 28 czerwca 2019 r., http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1194/1

 

28 czerwca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1197 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – weszło w życie 29 czerwca 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1197/1

 

5 lipca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1247 rozporządzenie MKiDN z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania  w publicznych szkołach i placówkach artystycznych - wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1247/1

 

11 lipca 2019 r. opublikowano Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz, U. 2019 poz. 1287) http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1287/1

 

11 lipca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1282 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1282/1

 

16 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1322 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1322/1

 

17 lipca 2019 opublikowano w Dz. U. - poz. 1327 rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy - wchodzi w życie 1 sierpnia 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1327/1

 

18 lipca 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – wchodzi w życie 2 sierpnia 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1342/1

 

2 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1450  rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  - weszło w życie 3 sierpnia 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1450/1

 

2 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1451 rozporządzenie MEN z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1451/1

 

8 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1481 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1481/1

 

14 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1533 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1533/1

16 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1536 rozporządzenie MEN z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – dotyczy kolejnej zm. rozporządzenia z dnia 13 marca 2017 r. – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1536/1

 

16 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1539 rozporządzenie MEN z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – dotyczy kolejnej zm. rozporządzenia z dnia 31 marca 2017 r. – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1539

 

20 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1557 rozporządzenie MEN z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1557/1

 

20 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1564 Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1564/1

 

21 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1575 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1575/1

 

21 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1576 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół – wchodzi w życie 5 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1576/1

 

22 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1583 rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1583/1

 

22 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1587 rozporządzenie MEN z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1587/1

 

23 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1599 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1599/1

 

26 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1609 rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1609/1

 

26 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1615 rozporządzenie MEN z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – wchodzi w życie 10 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1615/1

 

26 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1617 rozporządzenie MON z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1617/1

 

27 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1624 rozporządzenie MKiDN z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1624/1

 

27 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1625 rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1625/1

 

27 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1626 rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1626/1

 

27 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1627 rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1627/1

 

28 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1634 rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1634/1

 

28 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1636 rozporządzenie RM z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1636/1

 

28 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1637 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1637/1

 

29 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1641 rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1641/1

 

29 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1647 rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1647/1

 

29 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1648 rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – wchodzi w życie 1 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1648/1

 

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1650/1

 

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1651 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1651/1

 

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1652 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1652/1

 

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1653 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1653/1

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1654 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1654/1

 

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1660 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji – wchodzi w życie (w większości) 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1660/1

 

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1661 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1661/1

 

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1662 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1662/1


30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1663 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej – wchodzi w życie 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1663/1

 

30 sierpnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1664 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – wchodzi w życie (w większości) 1 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1664/1

 

2 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1675 rozporządzenie MKiDN z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – klasy szkół nieprzekształconych - weszło w życie 3 września 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1675/1

 

2 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1674 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – weszło w życie 3 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1674/1

 

3 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1680 Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – wchodzi w życie 18 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1680/1

 

3 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1681 ustawę z dnia 19 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1681/1
 

4 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1692 rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych - wchodzi w życie 5 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1692

 

5 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1696 Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – wchodzi w życie (w większości) 20 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1696/1

 

5 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1700 rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków - weszło w życie 6 września 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1700/1

 

6 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1707 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wchodzi w życie 7 września 2019 r. z wyjątkami http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1707/1

 

6 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1709 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – weszło w życie 7 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1709/1

 

9 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1717 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych – weszło w życie 10 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1717/1

 

10 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1731 rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - wchodzi w życie 11 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1731/1

 

11 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1737 rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1737/1

 

18 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1774 rozporządzenie MKiDN z dnia 9 września 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych - wchodzi w życie 19 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1774/1

 

18 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1780 rozporządzenie MEN z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków - wchodzi w życie 19 września 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1780/1

 

19 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1788 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – wchodzi w życie (w większości) 20 września 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1788/1

 

20 września 2019 r. opublikowano w M. P. - poz. 857 obwieszczenie MEN z dnia 11 września 2019 r. w sprawie  wykazu zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. http://monitorpolski.gov.pl/MP/2019/857

 

24 września 2019 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1818 ustawę z dnia 19 lipca 2019 r.  o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. W tym: 1) art. 54 zmienia ustawę o systemie oświaty – nowe brzmienie uzyskuje art. 90m ust. 2, 2) art. 74 zmienia ustawę – Prawo oświatowe – nowe brzmienie uzyskuje art. 150 ust. 10, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1818/1

 

8 października 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1906 rozporządzenie MKiDN z dnia 3 października 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wchodzi w życie 9 października 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1906/1

 

21 października 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1997 obwieszczenie Prezesa RM z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1997/1

 

23 października 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2013 rozporządzenie MEN z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników - wchodzi w życie 7 listopada 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2013/1

 

8 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2172 rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - wchodzi w życie 29 listopada 2019 r. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2172/1

 

13 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2197 Ustawę z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich – wchodzi w życie (w większości) 15 listopada 2019 r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2197/1

 

15 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2215 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2215/1

 

18 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie (w większości) 3 grudnia 2019 r.: - zmiana ustawy – Prawo oświatowe – art. 1, - zmiana ustawy  z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – art. 3, - zmiana ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – art. 4. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2248/1

 

28 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2324 rozporządzenie RM z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych- wchodzi w życie 29 listopada 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2324/1

 

28 listopada 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2328 rozporządzenie MKiDN z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych - wchodzi w życie 29 listopada 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2328/1

 

3 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2345 rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze usługi rozwojowe - weszło w życie 18 grudnia 2019 r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2345/1

 

11 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2387 rozporządzenie MEN z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - wchodzi w życie 26 grudnia 2019 r. , http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2387/1

 

19 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2441 rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. , http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2441/1

 

19 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2446 rozporządzenie MEN z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. , http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2446/1

 

20 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2468 rozporządzenie MEN z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych - wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. z wyjątkami, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2468/1

 

20 grudnia 2019 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2470 rozporządzenie MKiDN z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej - wchodzi w życie 5 stycznia 2020 r. , http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2470/