Nasza oferta


Zmiany prawo oświatowe 2021

4 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 4 ustawę z dnia 19 listopada 2020 r o zmianie ustawy –Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – wchodzi, za wyjątkiem art. 5, w życie z dniem 19 stycznia 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/4

 

4 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U.- poz. 12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii- wchodzi w życie 5 stycznia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/12

 

14 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 88 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół – wchodzi w życie 15 stycznia 2021 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/88

 

15 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 92 rozporządzenie MEiN z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/92

 

15 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 98 rozporządzenie MKDNiS z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych – wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/98

 

21 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 142 rozporządzenie RM z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego – wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/D2021000014201.pdf

 

22 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 150 rozporządzenie MEiN z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/150

 

22 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 153 rozporządzenie RM z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 22 stycznia 2021 r. - art. 1 pkt 3b dotyczy oświaty i ustala, że w § 28 rozporządzenia w ust. 13 dodano pkt 15 i 16 określające, że zakaz zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju nie obejmuje organizacji: 15) konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 16) próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/153

 

29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 190 ustawę z dnia 20 stycznia 2021  r. ustawa budżetowa na rok 2021 – weszła generalnie w życie z dniem 19 stycznia 2021 r. - nauczyciele - art. 9 ust. 2 i ust. 3 pkt 3, https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/190

 

29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 202 rozporządzenie MEiN z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/202

 

29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 207 rozporządzenie RM z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wchodzi (z wyjątkami) w życie z dniem 1 lutego 2021 r. - , - oświaty dot. zmiany w § 28 ust. 13 pkt 16 i 17 rozporządzenia https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/207

 

1 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 211 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2021 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/211

 

1 lutego 2021 r. opublikowano w M. P. – poz. 122 obwieszczenie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, https://monitorpolski.gov.pl/M2021000012201.pdf

 

5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 242 rozporządzenie MEiN z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r., 5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 253 rozporządzenie RM z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r., - zmieniono brzmienie  § 28a w ust. 1 pkt 10 w sprawie kolejności szczepień nauczycieli, 5 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 254 rozporządzenie MEiN z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r.,

 

12 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 283 rozporządzenie MEiN z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/283

 

22 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 336 rozporządzenie RM z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 6 lutego 2021 r., - kolejna zmieniana brzmienia  § 28a w ust. 1 pkt 10 w sprawie kolejności szczepień już nie tylko nauczycieli ale pracowników systemu oświaty: NOWOŚCI WYTŁUSZCZONYM DRUKIEM 10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa wart.15 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910 i1378 oraz z2021r. poz.4), pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/336

 

26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. poz. 370 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- weszło z dniem ogłoszenia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/370

 

26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. poz. 366 rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- wchodzi 1 marca 2021 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/366

 

26 lutego 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 367 rozporządzenie RM z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 27 lutego 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/367

 

3 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 390 rozporządzenie MEiN z dnia 2 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 3 marca 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/390

 

10 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 436 rozporządzenie RM z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 11 marca 2021 r. z małym wyjątkiem, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/436

 

12 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 446 rozporządzenie RM z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r. z małym wyjątkiem, https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/446

 

12 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 448 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 15 marca 2021 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/448

 

17 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 482 rozporządzenie MEiN z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., z wyjątkiem § 6 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/482

 

19 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 502 rozporządzenie MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 22 marca 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/502

 

19 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 512 rozporządzenie RM z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wchodzi w życie z dniem 20 marca 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/512

 

24 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 532 rozporządzenie MEiN z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 25 marca 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/532

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000054601.pdf

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/559

 

26 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 561 rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  – wchodzi w życie z dniem 29 marca 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561

30 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 577 rozporządzenie MEiN z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. – weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/577

 

30 marca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 584 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/584

 

2 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 619 Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie (w większości) 3 kwietnia 2021 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/619

 

8 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 651 rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/651

 

9 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 662 rozporządzenie MKDNiS z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2021 r.  – wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/662

 

13 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 681 rozporządzenie MEiN z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/681

 

15 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 701 rozporządzenie MEiN z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/701

 

20 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 729 rozporządzenie RM z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 21 kwietnia 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/729

 

22 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 739 rozporządzenie MEiN z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.  – wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/739

 

22 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 748 rozporządzenie RM z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie (z wyjątkami) z dniem 23 kwietnia 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/748

 

23 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 752 rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/752

 

23 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 762 ustawę z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe – wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. - zmiany dotyczą tzw. edukacji domowej.https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/762

 

28 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 787 rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – weszło w życie z dniem 13 maja 2021 r., BEZ PRAKTYCZNEGO ZNACZENIA DLA NAUCZYCIELI https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/787

 

29 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 814 rozporządzenie RM z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wchodzi w życie (z wyjątkami) z dniem 3 maja 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/814

 

30 kwietnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 824 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie 3 maja 2021 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/824

 

6 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 861 rozporządzenie RM z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 8 maja 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/861

 

18 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 911 rozporządzenie MEiN z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/911

 

21 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 938 rozporządzenie MEiN z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/938

 

25 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 957 rozporządzenie RM z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 26 maja 2021 r., dla bibliotek nowy ust. 38a w § 9 i zajęć szkoleniowych pkt 42 w § 26 ust. 17 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000095701.pdf

 

26 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 961 rozporządzenie MEiN z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 27 maja 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/961

 

28 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 981 ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie z dniem 29 maja 2021 r., Art. 1 - dotyczy zwiększenia o 187 mln zł w 2021 r. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/981

 

28 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 982 rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/982

 

28 maja 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 983 rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 29 maja 2021 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/983

 

1 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 995 rozporządzenie MEiN z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki – wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/995

 

7 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1016 obwieszczenie MKDNiS z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1016

 

8 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1036 rozporządzenie MEiN z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1036

 

17 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1082 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe, https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1082

 

18 czerwca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1087 rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1087

 

2 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1203 rozporządzenie MEiN z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2021 r. z wyjątkami https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1203

 

2 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1207 rozporządzenie MEiN z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących – wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1207

 

7 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1237 ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – weszło w życie z dniem 22 lipca 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1237

 

22 lipca 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1343 rozporządzenie MEiN z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 23 lipca 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1343

 

6 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1427 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – weszło w życie 9 sierpnia 2021 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1427

 

6 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1427 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego – weszło w życie 9 sierpnia 2021 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1427

 

10 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1449 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1449

 

17 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1502 rozporządzenie MEiN z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – weszło w życie z dniem 1 września 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1502

 

19 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1519 rozporządzenie MEiN z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1519

 

19 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1525 rozporządzenie MEiN z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1525

 

20 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1533 rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1533

 

20 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1534 rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - wejdzie w życie z dniem 1 września 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1534

 

23 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1537 rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, b, c i e, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1537

 

24 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1548 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży - wchodzi w życie z dniem 8 września 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1548

25 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1562 rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1562

 

26 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1570 rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. dotyczy przepisu z 2014 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1570

 

26 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1571 rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1571

 

31 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1596 rozporządzenie MEiN z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach – zmiana przepisu z 2015 r. - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1596

 

31 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1601 rozporządzenie MEiN z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1601

 

31 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1602 rozporządzenie RM z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” - wchodzio w życie z dniem 1 września 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1602

 

3 września 2021 r. opublikowano w Dz.U. poz. 1618 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1618

 

3 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1621 ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - w art. 9 ustawy zamieszczono zmianę ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych – zmiana art. 2 w pkt 1b – wchodzi w życie 18 września 2021 r., z mocą od dnia 1 września 2019 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1621

 

9 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1661 rozporządzenie MEiN z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – weszło w życie z dniem 10 września 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1661

 

10 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1665 rozporządzenie MKDNiS z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – wchodzi w życie z dniem 11 września 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1665

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” Wchodzi w życie 14 września 2021 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1675

 

20 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1723 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – wchodzi w życie 1 października 2021 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1723

 

24 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1743 rozporządzenie MEiN z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 25 września 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1743

 

29 września 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1762 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 6.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Karta Nauczyciela. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1762

 

7 października 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1828 rozporządzenie MEiN z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – wchodzi w życie z dniem 22 października 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1828

 

14 października 2021 r. opublikowano w M.P. – poz. 939 uchwałę nr 129 RM z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – weszła w życie z dniem 15 października 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/939

 

22 października 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1915 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. https://monitorpolski.gov.pl/D2021000191501.pdf

 

25 października 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1930 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 16.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1930

 

28 października 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1967 rozporządzenie RM z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r. - także w oświacie https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1967

 

2 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1981 ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2022 r. W art. 14 zmiana ustawy o systemie informacji oświatowej – zmieniono art. 66a i dodano nowy art. 66b https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/1981

 

5 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2007 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej – weszło w życie 20 listopada 2021 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2007

 

10 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2037 rozporządzenie MEiN z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi – weszło w życie z dniem 10 listopada 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2037

 

10 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2047 rozporządzenie MEiN z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 11 listopada 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2047

 

19 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2088 rozporządzenie MRiPS z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2088

 

22 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2095 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2095

 

26 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2146 rozporządzenie MKiDN z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych  – wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2021 r. (dot. zmiany rozporządzenia z 2015 r.) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2146

 

26 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2147 rozporządzenie MKiDN z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych  – wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2021 r. (dot. zmiany rozporządzenia z 2019 r.) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2147

 

26 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2149 obwieszczenie MKDNiS z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie MKiDN w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2149

 

29 listopada 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2177 rozporządzenie RM z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło w życie z dniem 30 listopada 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 3, 5–7, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2177

 

3 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2238 obwieszczenie MZ dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2238

 

6 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2253 rozporządzenie MZ dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin – weszło w życie z dniem 7 grudnia 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/D2021000225301.pdf

 

10 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2083 rozporządzenie MON z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022 – wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2283

 

13 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2294 rozporządzenie MEiN z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych – wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2294

 

14 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2301 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2301

 

14 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2302 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2302

16 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2321 rozporządzenie MKiDN z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru – wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2321

 

22 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2394 rozporządzenie MEiN z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – także weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2394

 

28 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2445 ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Art. 1 – 4 dotyczą Karty Nauczyciela, art. 54 – dot. zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, art. 64 – dot. zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/2445

 

29 grudnia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2453 rozporządzenie MEiN z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/245