Nasza oferta


Zmiany prawo oświatowe 2022

26 stycznia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 186 rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/186

 

28 stycznia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 204 rozporządzenie MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/204

 

28 stycznia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 213 rozporządzenie MEiN z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/213

 

1 lutego 2022 r. opublikowano w M. P. – poz. 120 obwieszczenie MEiN z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/120

 

4 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 266 rozporządzenie MKiDN z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych – wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. (z wyjątkami) https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/266

 

4 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 276 rozporządzenie MEiN z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/276

 

8 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 301 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/301

 

9 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 335 rozporządzenie MEiN z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 10 lutego 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/335

 

9 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 339 rozporządzenie MEiN z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 10 lutego 2022 r. o zajęciach specjalistycznych z zakresu PPP https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/339

 

10 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 352 rozporządzenie MEiN z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – weszło w życie z dniem 11 lutego 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/352

 

11 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 367 rozporządzenie MEiN z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/367

 

18 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 421 rozporządzenie MEiN z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 19 lutego 2022 r. 29 zmian https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/421

 

22 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 440 rozporządzenie RM z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 - weszło w życie z dniem 23 lutego 2022 r. 2 zmiany https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000044001.pdf

 

23 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 449 rozporządzenie MRiPS z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - weszło w życie z dniem 24 lutego 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000044901.pdf

 

25 lutego 2022 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 477 rozporządzenie MEiN z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą - weszło w życie z dniem 26 lutego 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000047701.pdf

 

9 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 563 rozporządzenie MKiDN z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych – weszło w życie z dniem 10 marca 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/563

 

9 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 566 rozporządzenie MEiN z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – weszło w życie z dniem 10 marca 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/566

 

10 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 573 rozporządzenie MEiN z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – wchodzi w życie z dniem 11 marca 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/573

 

16 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 609 rozporządzenie MEiN z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – wchodzi w życie z dniem 31 marca 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/609

 

17 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 622 rozporządzenie MEiN z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/622

 

21 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 644 rozporządzenie MEiN z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – weszło w życie z dniem 21 marca 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/64421 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 644 rozporządzenie MEiN z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – weszło w życie z dniem 21 marca 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/644

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/645/D2022000064501.pdf

 

23 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 655 ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny – generalnie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2022 r. – w art. 763 zmiana ustawy – Prawo oświatowe (art. 28a w ust. 8 w pkt 2 i w ust. 10 w pkt 3), https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000065501.pdf

 

23 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 656 rozporządzenie MEiN z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/656

 

23 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 658 rozporządzenie MEiN z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/658

 

25 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 679 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wchodzi w życie 28 marca 2022 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/679

 

30 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 705 rozporządzenie MKiDN z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2022 r. – weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/705

 

31 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 711 rozporządzenie MKiDN z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/711

 

31 marca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 716 rozporządzenie MEiN z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. – wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/716

 

7 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 711 rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”  – wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/771

 

11 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 795 rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – generalnie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/795

 

14 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 830 Ustawę z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie (w większości) 15 kwietnia 2022 r. z mocą od 24.02.2022 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/830

 

15 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 835 Ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wchodzi w życie 16 kwietnia 2022 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/835

 

20 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 850 rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024  – wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/850

 

20 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 854 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/854

 

22 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 868 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/868

 

25 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 885 rozporządzenie MEiN z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. – wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/885

 

27 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 900 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych – weszło w życie z dniem 28 kwietnia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/900

 

28 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 923 obwieszczenie marszałka Sejmu RP z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/923

 

29 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 935 Ustawę z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – weszła w życie 30 kwietnia 2022 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/935

 

5 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 954 rozporządzenie MKiDN z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – wchodzi w życie 1 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/954

 

17 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1047 rozporządzenie MEiN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – wchodzi w życie z dniem 18 maja 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1047

 

18 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1056 rozporządzenie MEiN z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – wchodzi w życie z dniem 19 maja 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1056

 

18 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1057 rozporządzenie MEiN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wchodzi w życie z dniem 19 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 maja 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1057

 

20 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1068 rozporządzenie MKiDN z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie 1 września 2022 r. (z 2 wyjątkami, które wchodzą w życie 4 czerwca 2022 r.), https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1068

 

20 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1069 rozporządzenie MKiDN z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych – wchodzi w życie 1 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1069

 

20 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1079 Ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 – wchodzi w życie (w większości) 4 czerwca 2022 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1079

 

23 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1088 rozporządzenie MRiPS z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych – wchodzi w życie z dniem 24 maja 2022 r., https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1088

 

25 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1109 rozporządzenie MEiN z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – wchodzi w życie 1 września 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1109

 

26 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1116 ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie 27 maja 2022 r. z wyjątkiem art. 5 pkt 3, 7–13 i 16 oraz art. 34,które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1116

 

27 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1127 rozporządzenie MON z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022 – wchodzi w życie 31 maja 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1127

 

30 maja 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1148 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2022/2023 – weszło w życie 31 maja 2022 r.: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1148

 

8 czerwca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1217 rozporządzenie MKiDN z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych – wchodzi w życie 23 czerwca 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1217

 

13 czerwca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1246 rozporządzenie MEiN z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 – weszło w życie 13 czerwca 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1246

 

21 czerwca 2022 r. opublikowano w M. P. – poz. 613 obwieszczenie MEiN z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji. https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/613

 

24 czerwca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1329 rozporządzenie MKiDN z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – wchodzi w życie 1 września 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1329

 

30 czerwca 2022 opublikowano w Dz. U. - poz. 1383 ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. z wyjątkami. https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1383

 

13 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1482 rozporządzenie MEiN z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 – wchodzi w życie jutro, z tym że § 1 pkt 2a z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1482

 

19 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1510 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1510

 

22 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1540 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji – weszło w życie z dniem 22 lipca 2022 r., z tym że § 12 ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1540

 

29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1591 rozporządzenie MEiN z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 – weszło w życie z dniem 30 lipca 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1591

 

29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1593 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach – wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2013 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1593

 

29 lipca 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1594 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2017 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1594

 

1 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1610 rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – wchodzi w życie z 1 września 2022r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1610

 

3 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1625 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego – weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2016 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1625

 

4 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1636 rozporządzenie MEiN z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – wchodzi w życie z 5 sierpnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1636

 

16 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1711 rozporządzenie MEiN z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1711

 

12 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1698 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 – weszło w życie z 13 sierpnia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1698

 

12 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1700 ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – weszła w życie z 1 września 2022 r., z wyjątkami. Zmienia ustawy: Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, – Prawo oświatowe. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1700

 

16 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1705 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – wchodzi w życie z 1 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1705

17 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1711 rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – wchodzi w życie z 1 września 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1717

 

18 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1730 ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie z 1 września 2022 r. z wyjątkami. Zmienia – m. in. ustawy: Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, – Prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1730

 

18 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1735 rozporządzenie MEiN z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – wchodzi w życie z 1 września 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1735

 

22 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1752 rozporządzenie MEiN z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022  – wchodzi w życie z 23 sierpnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1752

 

22 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1757 rozporządzenie MEiN z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach – wchodzi w życie z 1 września 2022 r. - dot. przepisu z 2015 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1757

 

23 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1769 rozporządzenie MEiN z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – wchodzi w życie z 24 sierpnia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1769

 

25 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1780 rozporządzenie MEiN z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – wchodzi w życie z 1 września 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1780

 

25 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1782 rozporządzenie MEiN z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – wchodzi w życie z 1 września 2022 r. - dot. przepisu z 2017 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1782

 

26 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1798 rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wchodzi w życie z 1 września 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1798

 

29 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1805 rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu – weszło w życie z 1 września 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1805

 

29 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1810 rozporządzenie MEiN z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – weszło w życie z 1 września 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1810

 

30 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1822 rozporządzenie MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli – wchodzi w życie z 1 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1822

 

31 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1840 rozporządzenie MS z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – wchodzi w życie z 1 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1840

 

5 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1859 rozporządzenie MEiN z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą – weszło w życie z 6 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1859

 

7 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1880 rozporządzenie MKiDN z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych – wchodzi w życie z 8 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1880

 

9 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1903 rozporządzenie MEiN z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – wchodzi w życie z 10 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1903

 

12 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1914 rozporządzenie MEiN z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – wchodzi w życie z 13 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1914

14 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1942 rozporządzenie MS z dnia 12 września 2022 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych – weszło w życie z 15 września 2022 r., z mocą od dnia 1 września 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1942

 

19 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1996 rozporządzenie MKiDN z dnia 13 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych – wchodzi w życie z 3 października 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1966

 

27 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2000 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2000

 

27 września 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1996 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – wchodzi w życie z 12 października 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/1996

 

5 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2049 rozporządzenie MEiN z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – wchodzi w życie z 6 października 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2049

 

12 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2089 ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – wchodzi w życie z 25 października 2022 r. z wyjątkami art. 2 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 13.10.2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2089

 

13 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2097 rozporządzenie MEiN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – weszło w życie z 14 października 2022 r. z wyjątkiem § 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2097

 

14 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2103 rozporządzenie MEiN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – weszło w życie z 15 października 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2103

 

14 października 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2116 rozporządzenie MKiDN z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych – weszło w życie z 15 października 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2116

 

2 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2230 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2230

 

25 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2431 rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2431

 

29 listopada 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2454 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2454

 

13 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2597 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2597

 

16 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2650 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji – weszło w życie z dniem 17 grudnia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2650

 

19 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2666 ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 - weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2666

 

21 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2692 rozporządzenie MEiN z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą – weszło w życie z dniem 22 grudnia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2692

 

22 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2719 rozporządzenie MKiDN z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej – weszło w życie z dniem 23 grudnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2719

 

27 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2767 rozporządzenie MEiN z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli – weszło w życie z dniem 28 grudnia 2022 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2767

 

28 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2806 rozporządzenie MEiN z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2806

 

28 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2811 rozporządzenie MEiN z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania – weszło w życie z dniem 29 grudnia 2022 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2811

 

29 grudnia 2022 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2820 rozporządzenie MEiN z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. https://monitorpolski.gov.pl/DU/2022/2820