Nasza oferta


Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym

POZYSKIWANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA SZKÓŁ

Zagadnienia: rodzaje funduszy strukturalnych pozyskiwanych z Unii Europejskiej; co to jest Europejski Fundusz Społeczny?; sektorowy Program Operacyjny Rozwoju zasobów Ludzkich; przygotowanie projektu EFS; praktyczne przygotowanie wniosku aplikacyjnego; etapy oceny projektów. Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

więcej informacji

BUDOWANIE WIZERUNKU SZKOŁY – JAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ SWOJĄ PLACÓWKĘ

Zapraszamy na warsztat osoby odpowiedzialne za promocję szkoły, poszukujące odpowiedzi na pytania, jak najefektywniej promować swoją placówkę? Jak kształtować swój zewnętrzny wizerunek? Jak budować atrakcyjną szkołę? Jak przyciągać nowych kandydatów? Zagadnienia: strategie badania wizerunku szkoły; sposoby kreowania pozytywnego wizerunku szkoły; wypracowanie skutecznego systemu komunikacji szkoły ze środowiskiem lokalnym; poznanie bezpośrednich i pośrednich metod działań promujących szkoły; wypracowanie umiejętności podziału ról i obowiązków. Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

więcej informacji

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób występujących publicznie lub planujących tego typu aktywność zawodową. Szczególnie zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, wizytatorów, doradców metodycznych, szkolnych liderów WDN. Uczestnicy szkolenia poznają korzyści skutecznej autoprezentacji. Poznają jakie cechy charakteryzują dobrą autoprezentację. Zapoznają się z różnymi sposobami dopasowywania treści oraz formy wystąpień do danego audytorium. PREZENTER, czyli przełamywanie barier komunikacyjnych: uczestnicy nauczą się budować stan pewności siebie w wystąpieniach publicznych, nauczą się redukować niepożądany stres oraz tremę, nauczą się zapobiegać podstawowym problemom związanym z...

więcej informacji

DYREKTOR Z KLASĄ! BUDOWANIE WIZERUNKU DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Każda z tych ról wymaga doskonalenia innych umiejętności. Zapraszamy na warsztat stworzony specjalnie dla dyrektorów placówek oświatowych, na którym poznają Państwo sposoby wzmacniania pozycji dyrektora, budowania autorytetu wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz w środowisku lokalnym. Zagadnienia: analiza własnego stylu komunikowania się – jak dobrze wypaść, zabierając głos na forum, zapoznanie z technikami negocjacji i mediacji, rozwijanie umiejętności diagnozowania potrzeb Rady Pedagogicznej jako grupy, doskonalenie umiejętności skutecznego motywowania siebie i innych. Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych

więcej informacji

DYREKTOR Z KLASĄ! – TRENING

We współczesnym świecie edukacji, podobnie jak w biznesie liczą się osiągane rezultaty oraz metody, które są stosowane, aby je osiągnąć. Nie sposób jednak mówić o sukcesie bez uwzględnienia ludzi, którzy na ten sukces wspólnie pracują, dążąc do postawionym im celów. Jednak osiąganie tych celów często utrudniają skomplikowane i trudne wymagania, jakie towarzyszą pełnieniu funkcji szefa. Zagadnienia: ćwiczenia w zakresie kreowania własnego wizerunku, skuteczne techniki umożliwiające poznanie cech i możliwości pracowników, ćwiczenie osobistych umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na...

więcej informacji

SKUTECZNA AUTOPREZENTACJA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Zapraszamy na nie wszystkich tych, którzy pragną bardziej świadomie i profesjonalnie wykorzystywać swoje zdolności w celu budowania własnego autorytetu, a także radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy. Zagadnienia: uświadomienie sobie mocy pierwszego wrażenia i powitania, poszerzenie zdolności interpersonalnych oraz intrapersonalnych, rozpoznanie w sobie zdolności wywierania wrażenia na innych – ćwiczenia, rozwinięcie umiejętności efektywnej autoprezentacji jako nauczyciel – ćwiczenia, poznanie technik autoprezentacyjnych, zalet i zagrożeń w ich stosowaniu.  Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

więcej informacji

BUDOWANIE AUTORYTETU NAUCZYCIELA

Jak mówić, żeby nas słuchali? Jak słuchać, żeby zrozumieć? Jak pracować skutecznie i bezpiecznie? Dużo zależy od tego, jakim autorytetem, poważaniem, cieszy się nauczyciel wśród uczniów i rodziców. Szkolenie to przeznaczone jest dla nauczycieli chcących zbudować pozytywny wizerunek siebie jako nauczyciela, wychowawcy, przewodnika jednym słowem profesjonalisty. Zagadnienia: rozwijanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, poszerzenie kompetencji w zakresie udanej współpracy z rodzinami uczniów i wychowanków, doskonalenie umiejętności pracy pod presją czasu i stresu, ukazanie...

więcej informacji

PUBLIC RELATIONS W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Sytuacje kryzysowe to nie zawsze wielkie katastrofy i nieszczęścia, ale też drobne niedopatrzenia, pomyłki, a nawet plotki, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Kryzysy wymuszają szybkie decyzje, nierzadko w warunkach presji czasu. Natychmiast dostrzega je otoczenie – w tym szczególnie media i środowisko rodziców. Otoczenie domaga się informacji i ponagla do działania. Nietrudno wówczas o podjęcie błędnej decyzji. W konsekwencji placówka traci wypracowany dotąd wizerunek, wiarygodność oraz zaostrza relacje z otoczeniem. Sprawne rozwiązanie sytuacji kryzysowej...

więcej informacji